Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BrassiCandles

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van BrassiCandles
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en
een overeenkomst op afstand aangaat met BrassiCandles;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of BrassiCandles in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien
van de overeenkomst op afstand;
6. BrassiCandles: de natuurlijke persoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door
BrassiCandles georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken
voor communicatie op afstand;
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat consument en BrassiCandles gelijktijdig in dezelfde ruimte
zijn samengekomen.
9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van BrassiCandles.

Artikel 2 – Identiteit van BrassiCandles
Bedrijfsnaam BrassiCandles (handelsnaam Country Smile);
Gevestigd te Loon, Kanaaldijk 34 (9409TV);
Telefoonnummer: 0592 407 874
E-mailadres: info@brassicandles.eu
KvK-nummer: 70246815
Btw-identificatienummer: NL002162642B24

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BrassiCandles en op elke tot
stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen BrassiCandles en consument.
2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op
zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen
op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene
voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van
toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in
geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die
voor hem het meest gunstig is.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor
het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen
worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar
de geest’ van deze algemene voorwaarden.
6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. BrassiCandles is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken. Als BrassiCandles gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden BrassiCandles niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding
zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte
kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
 de prijs (inclusief eventuele belastingen);
 de eventuele kosten van verzending;
 de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
 de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen
BrassiCandles de prijs garandeert;
 de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem
in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien
gewenst herstellen;
 de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
worden gesloten;
 beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
BrassiCandles onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BrassiCandles is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft BrassiCandles passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal BrassiCandles
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. BrassiCandles kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien BrassiCandles op grond van
dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
te verbinden.
5. BrassiCandles zal bij het product aan de consument de volgende informatie op zodanige wijze dat
deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager, kenbaar maken:
a. het bezoekadres van de vestiging van BrassiCandles waar de consument met klachten terecht
kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij BrassiCandles deze
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.
6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende
beschikbaarheid van de betreffende producten.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag
na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen
en aan BrassiCandles bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in
de originele staat en verpakking aan BrassiCandles retourneren, conform de door BrassiCandles
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit
binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan BrassiCandles. Het
kenbaar maken dient de consument te doen door middel van een e-mail. Nadat de consument
kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het
product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde
zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt
gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan BrassiCandles heeft
teruggezonden, is de koop een feit.
5. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door
BrassiCandles bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal BrassiCandles dit bedrag zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het
product reeds in goede orde terugontvangen is door BrassiCandles. Terugbetaling zal geschieden
via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk
toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de
consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product
wanneer door BrassiCandles niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is
verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. BrassiCandles kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals
omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien BrassiCandles dit
duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door BrassiCandles tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Artikel 9 – De prijs

1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn netto-prijzen. BrassiCandles neemt deel
aan de kleine ondernemersregeling en mag en kan derhalve wettelijk geen btw in rekening
brengen of verrekenen.
2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is BrassiCandles niet
verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. BrassiCandles staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.
2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan
BrassiCandles schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden
in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
3. BrassiCandles is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de
producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen
ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
4. De garantie geldt niet indien:

 De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door
derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van
BrassiCandles en/of op de verpakking behandeld zijn;
 De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. BrassiCandles zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan BrassiCandles kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het BrassiCandles
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij
consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De
consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen
rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op
schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal BrassiCandles het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,
terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal BrassiCandles zich inspannen
om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende
artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
retourzending zijn voor rekening van BrassiCandles.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij BrassiCandles tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan BrassiCandles bekendgemaakte vertegenwoordiger, echter overeenkomstig het hieronder bepaalde in lid
8.Verzending via DPD geschiedt op risico van de consument. Via PostNL is aangetekend verzenden mogelijk waardoor pakketten verzekerd zijn tot max. € 500,00 tegen breuk en verlies. De consument kiest uit de verschillende verzendopties en bepaalt daardoor zelf het risico dat voor zijn rekening komt door zoekraken of breuk.

Artikel 12 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
bedragen vooraf voordat verzending plaatsvindt, te worden voldaan.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan BrassiCandles te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft BrassiCandles behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in
rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 weken volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij BrassiCandles, nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd.
2. Bij BrassiCandles ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door BrassiCandles binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.
3. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot BrassiCandles.
4. Een klacht schort de verplichtingen van BrassiCandles niet op, tenzij BrassiCandles schriftelijk
anders aangeeft.
5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door BrassiCandles, zal BrassiCandles naar haar
keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. Kosten van eventuele
terugzending van producten komen voor rekening van de consument.

Artikel 14 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen BrassiCandles en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de
consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.